Učebný odbor

Reedukačné centrum Veľké Leváre umožňuje žiakom získať vzdelanie v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00   Stavebná výroba – stavebné práce v Odbornom učilišti zriadenom pri RC Veľké Leváre. Žiaci, navštevujúci odborné učilište sú zaradení do jednotlivých tried. Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00 Stavebná výroba sú v rámci OU zaradení do niektorej z troch tried praktického vyučovania  pod vedením  majstrov  odbornej  výchovy. Hlavnou náplňou tried praktického vyučovania ako určuje zákon 245/2008 § 122 odsek 1 je poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia. Žiaci pod vedením majstrov OV získavajú manuálne zručnosti a pracovné návyky, ktoré uplatnia aj po odchode z nášho zariadenia. Po splnení kritérií, ktoré určuje vnútorný poriadok sa môžu chlapci zúčastňovať aj na individuálnych brigádach mimo RC. Výchovno-vzdelávací proces v rámci OU uskutočňujú dve učiteľky a piati majstri odbornej výchovy pod vedením hlavného majstra, zástupcu riaditeľa a riaditeľa RC.

 

Reedukačné centrum poskytuje svojim žiakom nižšie sekundárne vzdelávanie  ISCED 2C, úlohou ktorého je príprava žiaka na povolanie, priamy vstup na trh práce a získanie prvej odbornej kvalifikácie a možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania ISCED 3.

 

Skupina učebných odborov:            36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Učebný odbor:                                 36 86 G 00   Stavebná výroba – stavebné práce

 

Popis vzdelávacieho programu

 

Cieľom učebných odborov je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných pomocných pracovníkov pre oblasť realizácie a obnovy stavieb, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia. ŠVP zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach v celom odvetví stavebníctva.

 

Počas prípravy sa oboznámi s montážou a demontážou lešení, skladovaním, prípravou a dopravou stavebného materiálu, s pomôckami, pracovným náradím, jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných stavebných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími stavebnými prácami.

 

Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom. V praktickej príprave sa utvárajú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách. Všeobecná zložka vzdelávania poskytuje absolventovi nevyhnutné všeobecné vzdelanie. Spoločenskovedné predmety umožňujú absolventovi orientovať sa vo všeobecných ľudských, občianskych a spoločenských otázkach.

Prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu a životnému prostrediu.

 

Vzdelávací program predstavuje novú koncepciu vzdelávania, obsahu, metód a foriem, stratégie a metód hodnotenia. Absolvent získava všeobecné i odborné vzdelanie.

 

     Základným cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť absolventa ako všestranne rozvinutú osobnosť.

 

Základné údaje  

 

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: Denné štúdium
Vstupné požiadavky na štúdium: Môže byť prijatý uchádzač s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku.
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Osvedčenie o zaškolení

Osvedčenie o zaučení

Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED  2C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník