Profil zariadenia

1.januára 2010 sa stal riaditeľom RC Veľké Leváre  –  PaedDr. Miloš  KURINA, ktorý v zariadení pracoval na pozícii vychovávateľa 12 rokov.

riaditel01 riaditel02
Obr. Riaditeľ  RC Veľké Leváre                                                  Obr. Náš  riaditeľ

Reedukačné centrum je jedným zo špeciálnych výchovných zariadení s ochranným režimom v systéme špeciálneho školstva v Slovenskej republike.  Od  1. septembra 2008  v zmysle školského zákona došlo k zmene názvu z Reedukačného domova pre mládež na súčasný názov Reedukačné centrum. Zariadenie má fluktuačný charakter, v ktorom sa zloženie žiakov neustále mení.  Momentálna kapacita zariadenia je 48 chlapcov vo veku od 15 rokov do 18 rokov. Hlavná úloha v súlade so zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní , spočíva vo výchove a vzdelávaní mladistvých, prevýchove emocionálne a  sociálne narušenej mládeže.

Zariadenie ponúka svojim žiakom  komplexnú starostlivosť a pomoc pri ich začleňovaní  do spoločenského života po dovŕšení plnoletosti. Súčasťou výchovného zariadenia je aj odborné učilište s dvojročným učebným odborom – stavebná výroba.   Pre žiakov, ktorí si potrebujú doplniť vzdelanie základnej školy, sa zriaďuje prípravný ročník. Žiaci, ktorí nenavštevujú odborné učilište alebo nie sú žiakmi prípravného ročníka, pracujú v pracovných skupinách , pod vedením majstrov odbornej výchovy.

Poloha:
Komplex RC Veľké Leváre sa nachádza na konci obce Veľké Leváre, za železničným priecestím v smere na obec Závod.  Na vstupnej bráne je umiestnené  logo RC Veľké Leváre – HLAVA  LEVÍČAŤA. Návštevníkov  RC Veľké Leváre privíta pri vstupe do areálu aj strážca areálu – nemecký ovčiarsky pes KIMO. Areál sa nachádza na začiatku lesnej zóny, takže ho obklopujú listnaté  a ihličnaté stromy.
brana strazca

Obr. Vstupná brána                                                          Obr. Strážca KIMO
Areál RC Veľké Leváre tvoria dve budovy.
V hlavnej budove sa nachádza administratívna časť, jedáleň, kuchyňa,  triedy,  dielne odborného výcviku, šatne, miestnosť pre práčku a sušiareň, miestnosť krajčírky, internátna časť – izby žiakov, zborovňa, hyg. zariadenia, terapeutická miestnosť, veľká spoločenská miestnosť, skupinové spoločenské miestnosti, ochranná miestnosť, zdravotná miestnosť, počítačová miestnosť .budova01 budova03

Obr. Vstup do hlavnej budovy                                        Obr. Chodba v hlavnej budove
V druhej budove sa nachádza telocvičňa, posilňovňa, šatne športovcov, skladové priestory a kotolňa.

budova02 budova04

Obr. Vedľajšia budova                                                      Obr. Telocvičňa

V areáli RC Veľké Leváre sa nachádzajú športoviská – hádzanárske ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, ihrisko na ľadovú plochu, pieskové doskočište. Uprostred športovísk sa nachádza oddychová zóna s lavičkami a pahrebou na opekanie. Okolie budov lemuje zeleň s ovocnými stromami.

ihrisko doskociste
Obr. Vonkajšie ihrisko                                           Obr. Pieskové doskočište

Počas vyučovania a odborného výcviku :
Pri Reedukačnom centre Veľké Leváre je zriadené odborné učilište s 2-ročným učebným odborom 36-86-2-00 – stavebná výroba. Každý ročník má jednu triedu s kapacitou 10 žiakov. Žiaci zaradení na štúdium majú možnosť pripravovať sa na vyučenie v prípravnom ročníku, kde sa oboznamujú so základmi odborných predmetov a s praktickou prípravou. Neskôr majú možnosť pokračovať v prvom ročníku odborného učilišťa. Svoje štúdium ukončujú záverečnou skúškou v druhom ročníku. Žiaci, ktorí nenavštevujú  OU alebo nie sú žiakmi prípravného ročníka, sú zaradení do pracovnej skupiny. Pod vedením majstrov odbornej výchovy sa zúčastňujú pracovných činností v zariadení i mimo neho podľa pracovno – hospodárskych zmlúv uzatvorených s organizáciami alebo jednotlivcami.

skupina01 skupina02
Obr. Pracovná skupina                                                    Obr. Pracovná skupina 1

Mimoškolská výchovná činnosť :
V čase mimo vyučovania a odborného výcviku sú žiaci rozdelení do piatich výchovných skupín. Každá skupina má dvoch vychovávateľov. Tí sa pri skupine striedajú podľa týždenného pracovného plánu. Počas večerného a nočného pokoja dohliadajú na žiakov dvaja pomocní vychovávatelia. V čase mimo vyučovania a odborného výcviku majú žiaci možnosť   zapájať sa do rôznej krúžkovej činnosti – futbalový krúžok, volejbalový krúžok, nohejbalový krúžok, stolnotenisový krúžok, cyklistický krúžok, atletický krúžok, pestovateľský krúžok, výtvarný krúžok, posilňovací krúžok, hudobno – dramatický krúžok, prírodovedno – turistický krúžok, počítačový krúžok . V čase mimo vyučovania žiaci uskutočňujú množstvo vychádzok do prírody, do obce a po okolí zariadenia. Žiaci môžu  využívať spoločenskú miestnosť na sledovanie TV a počúvanie hudby. Popri bežných aktivitách sa pravidelne realizuje lyžiarsky kurz pre I. ročník OU, jarné a jesenné splavy rieky Morava, cyklotúry, letnú školu sebapoznávania a pozitívneho prežívania voľného času, vianočnú a veľkonočnú diskotéku s dievčenským Reedukačným centrom v Trstíne.

volejbal futbal
Obr. Volejbalový krúžok                                               Obr. Futbalový  krúžok

Stravovanie :
Stravu pre žiakov pripravujú dva profesionálne tímy kuchárov, ktorí sa počas týždňa striedajú. Celodennú stravu tvoria raňajky, desiata, obed, večera a druhá večera. V prípade, že si žiaci chcú pripraviť stravu sami, môžu si ju pripraviť v kuchynke, ktorá je vybavená potrebným kuchynským riadom.

Psychologická a liečebno – pedagogická starostlivosť :
Psychologickú  a liečebno – pedagogickú pomoc na profesionálnom základe poskytuje žiakom v zariadení psychologička a liečebná pedagogička. Práca psychológa a liečebného pedagóga v RC Veľké Leváre spočíva hlavne v týchto činnostiach : vstupné pohovory s novými žiakmi, psychologická diagnostika, individuálne a motivačné pohovory, skupinové sedenia, individuálne reedukačné programy (IRP), vedenie voľných tribún a riešenie problémov za aktívnej účasti spolusprávy klientov, úzka spolupráca s psychiatrom a zdravotnou sestrou, spolupráca so sociálnou pracovníčkou, spolupráca s ostatnými pracovníkmi zariadenia, zakladanie a vedenie diagnostických listov. Veľký dôraz sa kladie  na individuálne pohovory zamerané na riešenie osobných problémov žiakov, zvládanie stresu, adaptáciu na režim zariadenia, zvládanie konfliktných situácií a agresivity. Žiaci majú vytvorenú svoju spolusprávu, ktorá sa schádza pravidelne vždy deň pred voľnou tribúnou. Jej členovia upozorňujú na aktuálne problémy a navrhujú podnety na voľnú tribúnu.

terapia vytvarka
Obr. Terapeutická  miestnosť                                       Obr. Výtvarný  krúžok

 

„Takto si v našom zariadení nažívame“

vylety hry

Obr. Výlety                                                             Obr. Celoštátne športové hry

uspechy praca
Obr. Naše úspechy                                             Obr. Počas pracovnej činnosti

sviatky bibiana
Obr. Počas Vianočných sviatkov                                     Obr. Na Bibiane