O nás

Aktuálna informácia

Reedukačné   centrum   Veľké Leváre   sa zapojilo   do projektu   zvyšovania   úrovne finančnej gramotnosti  mladých ľudí  z reedukačného centra s podporou financovania z Grantových programov Nadácie NBS. (viac informácií je uvedených v rubrike – Naša činnosť)   Za účelom používania digitálnych technológii v edukácii využívame  novú   interaktívnu tabuľu PRO-Board 78, ktorá je  taktiež  financovaná z Grantových programov Nadácie NBS.

Ďakujeme

   

   

.

.

 

Reedukačné centrum Veľké Leváre je špeciálne výchovné zariadenie zabezpečujúce výkon súdom nariadenej ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy chlapcov s mentálnym postihnutím vo veku 15 až 18 rokov. Je to štátne zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Bratislave. Zabezpečuje žiakom výchovno-vzdelávaciu činnosť, profesionálnu prípravu, terapeutickú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť počas celého  pobytu v zariadení. Úlohou zariadenia je výchova a vzdelávanie mladistvého, prevýchova emocionálne a sociálne narušenej, mentálne postihnutej mládeže, pomoc pri začleňovaní chlapcov do spoločenského života po dovŕšení plnoletosti, redukcia patologických prejavov osobnosti, posilňovanie spoločensky akceptovateľných foriem správania, reštrukturalizácia ich hodnotového systému. Dôležitou úlohou je aj pozitívna sebarealizácia, rozvíjanie morálno-vôľových vlastností, praktických zručností, nadania, dôsledná výchova k účelnému využívaniu voľného času.

Reedukačné centrum je internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou. Umožňuje žiakom získať vzdelanie v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00   Stavebná výroba a kurzy – príprava na výkon jednoduchých pracovných činností v trvaní 3 – 10 mesiacov. Žiaci, navštevujúci odborné učilište sú zaradení do jednotlivých tried. Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00 Stavebná výroba sú v rámci OU zaradení do niektorej z troch tried praktického vyučovania  pod vedením  majstrov  odbornej  výchovy. Hlavnou náplňou tried praktického vyučovania ako určuje zákon 245/2008 § 122 odsek 1 je poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia. Žiaci pod vedením majstrov OV získavajú manuálne zručnosti a pracovné návyky, ktoré uplatnia aj po odchode z nášho zariadenia. Po splnení kritérií, ktoré určuje vnútorný poriadok sa môžu chlapci zúčastňovať aj na individuálnych brigádach mimo RC. Výchovno-vzdelávací proces v rámci OU uskutočňujú dve učiteľky a piati majstri odbornej výchovy pod vedením hlavného majstra, zástupcu riaditeľa a riaditeľa RC.

Reedukačné centrum poskytuje svojim žiakom nižšie sekundárne vzdelávanie  ISCED 2C, úlohou ktorého je príprava žiaka na povolanie, priamy vstup na trh práce a získanie prvej odbornej kvalifikácie a možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania ISCED 3.

Nakoľko väčšina našich chlapcov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia s nízkou sociálno-kultúrnou úrovňou, je spolupráca s rodičmi veľmi náročná. V mnohých prípadoch je ich nezáujem o dieťa podmienený aj nedostatkom finančných prostriedkov (na telefonáty, návštevy…). Často jediným prejavom záujmu o ich dieťa je podpísanie súhlasu s pobytom v domácom prostredí počas prázdnin. Ich záujem sa zvyšuje pred dovŕšením plnoletosti chlapcov, čo je motivované finančným príspevkom na uľahčenie osamostatnenia, ktorý chlapci dostávajú pri odchode zo zariadenia. Nájdu sa však aj svetlé výnimky – rodičia, ktorí sa o svoje deti zaujímajú, telefonujú im, píšu listy, posielajú balíky, chodia ich navštevovať. Tiež sa na ich správanie a prospech informujú u zamestnancov zariadenia.

Naše zariadenie aktívne spolupracuje aj s kuratelou, súdmi, políciou, zdravotníckymi zariadeniami, inými reedukačnými a diagnostickými centrami a detskými domovmi. Vo väčšine prípadov je táto spolupráca bezproblémová.