História

Reedukačné centrum Veľké Leváre je jedným z troch špeciálnych zariadení, ktoré sa nachádzajú v okrese Malacky. Zvyšné dve zariadenia sú Reedukačné centrum Sološnica a Špeciálna základná škola a Praktická škola v Malackách.

Počas svojej histórie prešlo RC Veľké Leváre mnohými organizačnými zmenami.

V roku 1970 bola zakladajúcou bunkou skupina 10 – 12 chovancov Diagnostického ústavu pre mládež v Záhorskej Bystrici. Na základe dohovoru medzi DÚM Záhorská Bystrica a š.p. Prefa Veľké Leváre /závod na výrobu stavebného materiálu/, pracovali ako brigádnická výpomoc. Išlo o chovancov nad 17 rokov, u ktorých nebol predpoklad ďalšej profesijnej prípravy formou školského vzdelávania. Uvažovalo sa teda o ich pracovnom zácviku na profesiu pomocný robotník v prefabrikácii. Ďalšia etapa sa začala dňom 1.9.1971, kedy v priestoroch závodu vzniklo detašované pracovisko DÚM Záhorská Bystrica s organizačnou štruktúrou a personálnym zabezpečením. Nastúpilo 11 chovancov vo veku 15 – 18 rokov a v rámci pracovného zácviku boli k dispozícii závodu Prefa n.p. Veľké Leváre. Boli zaradení v pracovnej profesii železobetonár. Pracovali 21 hodín týždenne.

Dňom 1.1.1972 nadobúda Domov mládeže vo Veľkých Levároch samostatnosť, ktorá bola schválená ZsKNV a MŠ. Vzniklo zariadenie s kapacitou 36 chovancov vo veku 15 -19 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou. Od 1.9.1972 prichádza k zmene názvu, z bývalého Domova pre mládež sa stáva Výchovný ústav mládeže. Zvýšila sa kapacita na 48 chovancov. Zriaďujú sa 3 triedy „ Kurzu robotníckej kvalifikácie na doplnenie základného vzdelania v mimopracovnom čase“. Zvyšuje sa aj počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov. V rokoch 1974 – 1978 mal VÚM Veľké Leváre detašované pracovisko v Perneku, čo podmienilo rozšírenie kapacity až na 72 chovancov. Bola vytvorená jedna pracovná skupina ( 12-15 chovancov), ktorá zabezpečovala brigádnu výpomoc v lesoch. Ubytovanie a stravovanie bolo i naďalej v priestoroch závodu Prefa VL.

Pred ukončením školského roku 1977-78 silnejú tendencie ZsKNV i MŠ zrušiť VÚM Veľké Leváre. Dôsledkom toho sa 1.9.1978 mení postavenie VÚM Veľké Leváre, znova ho preberá DÚM Záhorská Bystrica ako svoje elokované pracovisko s počtom chovancov 40. Zodpovednosťou je poverený vedúci pracoviska. V tomto období dostalo zariadenie do užívania nový montovaný objekt B-60, ktorý bol umiestnený v priestore areálu Prefa. V tomto čase do zariadenia prichádzali predovšetkým chovanci, z ktorých približne 80% nemalo ukončené vzdelanie ani na 1. stupni ZDŠ a približne 50% chovancov bolo ťažko vychovávateľných s nariadenou ochrannou výchovou. Veková štruktúra chovancov bola v rozmedzí od 17 do 19 rokov. Asi 20 % malo predĺženú ochrannú výchovu do 19 rokov. V roku 1981 zriaďuje ZsKNV znova samostatný VÚM Veľké Leváre so samostatným riaditeľstvom. V tomto čase prichádzajú chovanci, korí do zariadenia prišli z výkonu trestu, s predĺženou ochrannou výchovou do 19 rokov. Vzdelávanie pokračuje Kurzom robotníckej kvalifikácie, v jednom ročníku je 10 – 12 chovancov. Celková kapacita je 40 chovancov.

V školskom roku 1988/89 bol zavedený dvojročný učebný odbor Stavebná výroba – pomocný robotník v stavebníctve. Bolo zabezpečené projektovanie nových priestorov VÚM, ktorých výstavba bola rozložená do troch etáp. Výstavba začala v roku 1990 a v  roku 1994 sa zariadenie presťahovalo z montovaného objektu B-60 do nových priestorov, kde časť pre administratívu slúžila ako internát. V školskom roku 1995-96 bol zriadený tzv. “prípravný ročník“ na doplnenie základného vzdelania.

Od tohto roku malo zariadenie 4 výchovné skupiny:

 • ročník OU Stavebná výroba
 • ročník OU Stavebná výroba
 • prípravný ročník
 • pracovná skupina

S účinnosťou od 24.7.1996 Krajský úrad v Bratislave zriadil štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom Reedukačný domov pre mládež, Veľké Leváre. Zriadilo sa ako zariadenie s ochranným režimom, s celoslovenskou pôsobnosťou. Od 1.1.2004 je zariadenie v pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave. Zariadenie má kapacitu 48 žiakov :

 • I. ročník OU – 10 žiakov
 • II. ročník OU – 10 žiakov
 • Kurz na doplnenie základného vzdelania –10 žiakov
 • Pracovné skupiny – 3 skupiny po 6 klientov

V období od februára 2002 do októbra 2002 bola dobudovaná internátna časť a 1.1.2003 sa zariadenie presťahovalo aj do nových priestorov školy a internátu.

V zariadení sa vystriedalo niekoľko riaditeľov, medzi posledných patrili:

 • 1.1990-31.12.1991 Mgr. Krajčír Zdeno
 • 1.1992-3.9.1992 PaedDr. Krajčírik Stanislav – poverený
 • 10.1992-31.8.1994 RNDr. Refka Jozef
 • 9.1994-31.1.1995 PaedDr. Krajčírik Stanislav – poverený
 • 2.1995-31.12.1999 Mgr. Griglová Mária
 • 1.2000 – 31.12.2009 PaedDr. Blažek Ján
 • Od 1.1.2010 vykonáva funkciu Miloš Kurina

Od 1.9.2008 dochádza na základe dodatku k zriaďovacím listinám k deklaratívnym zmenám. Ich dôsledkom je okrem iného aj zmena názvu na Reedukačné centrum Veľké Leváre.

V súčasnosti je Reedukačné centrum Veľké  Leváre v pôsobnosti Okresného úradu v Bratislave. Jeho kapacita je 48 žiakov. Je to internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou, ktoré umožňuje žiakom získať vzdelanie v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00   Stavebná výroba – stavebné práce v Odbornom učilišti zriadenom pri RC Veľké Leváre. Žiaci, navštevujúci odborné učilište sú zaradení do jednotlivých tried. Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00 Stavebná výroba sú v rámci OU zaradení do niektorej z troch tried praktického vyučovania  pod vedením  majstrov  odbornej  výchovy. Hlavnou náplňou tried praktického vyučovania ako určuje zákon 245/2008 § 122 odsek 1 je poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia. Žiaci pod vedením majstrov OV a učiteľov získavajú vedomosti, manuálne zručnosti a pracovné návyky, ktoré uplatnia aj po odchode z nášho zariadenia. Výchovná činnosť je organizovaná v šiestich výchovných skupinách. Je zameraná rozvíjanie pozitívnych vlastností chlapcov a potláčanie negatívneho správania. Chlapci sa zúčastňujú rozličných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Reedukačné centrum sa nachádza v blízkosti obce Veľké Leváre v malebnom prírodnom prostredí. Disponuje rozsiahlym areálom, ktorý je svojpomocne vybudovaný vďaka usilovnej práci našich chlapcov a zamestnancov RC pod vedením pána riaditeľa. V zariadení je vytvorená športová zóna so zrekonštruovaným hádzanárskym ihriskom, atletickým sektorom, ihriskom pre plážový volejbal, hokejovým ihriskom, viacerými basketbalovými košmi, minigolfom a veľkou telocvičňou s posilňovňou, ktorú využívame celoročne. Ďalšou časťou je relaxačná zóna so zvieracou farmou, jazierkom, v blízkosti ktorých sa nachádzajú lavičky s dvoma ohniskami na opekanie.

Chlapci sú ubytovaní v príjemných a moderných priestoroch internátnej časti, ktorá bola dobudovaná v roku 2002 alebo v novom trakte, ktorý bol kompletne zrekonšruovaný v roku 2012. Súčasťou týchto priestorov sú viaceré priestory určené pre oddych a relaxáciu – terapeutická, počítačová a spoločenská miestnosť. Vďaka peknému prostrediu a  príjemným, fundovaným zamestnancom patrí naše zariadenie medzi najlepšie v rámci Slovenska. Aj preto registrujeme každoročne vysoký záujem o umiestnenie žiakov do nášho reedukačného centra.