Fotogaléria

Vyhlásenie – prihlásením sa na športové podujatie, dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014. vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý absolvovať športové podujatie a zúčastňujem sa ho na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Dávam súhlas na:

  • zverejňovanie informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy v rozsahu meno, priezvisko, trieda, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí
  • zverejňovanie výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy v rozsahu meno, priezvisko, trieda, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí
  • zverejňovanie výsledkov predmetových olympiád, ostatných súťaží a projektov na webovom sídle školy v rozsahu meno, priezvisko, trieda, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí
  • zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí, športových akcií, predmetových olympiád, ostatných súťaží a projektov na nástenkách, informačných tabuliach vo vnútorných priestoroch školy, v kronike školy a v školskom časopise.

Upozornenie: Vážení účastníci športových a kultúrnych podujatí. Na podujatiach sa vyhotovujú obrazové snímky a obrazovo- zvukové záznamy, za účelom prezentácie a mediálne účely. Vstupom do priestorov podujatí, dávate súhlas organizátorom na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa zváženia organizátora. V prípade nesúhlasu, sa treba obrátiť na vedenie RC Veľké Leváre. Súhlas je daný na dobu neurčitú – aby bol účel splnený a dobu archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.

 

Spracovanie sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov.

Letné prázdniny 2018

 

Späť
CŠH 1     CŠH4     CŠH3